Quy trình nuôi Ếch trong bể xi măng và cải tiến mô hinh nuôi Update 05/2024

: Kỹ thuật nuôi cá mú thương phẩm trong ao đất Update 05/2024

Xin giới thiệu với bà con kỹ thuật cơ bản về nuôi ếch trong bể xi măng và cải tiến mô hình nuôi:

Rate this post